جایگاه جراحی در تنگی های دژنراتیو ستون فقرات گردنی